Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pravidla Ketkas cup

Pravidla "Ketkas cupu"

PRAVIDLA PRO 2021

1. Základní ustanovení

1.1 Pořadatelem "Ketkas cupu 2021" (dále jen KC2021) je Ketkovský tenisový klub (dále jen „pořadatel“). KC2021 probíhá pouze na kurtu ve sportovním areálu TJ Sokol Ketkovice.

1.2 Kromě specifik popsaných v těchto pravidlech se všechna tenisová utkání KC2021 řídí podle celosvětově platných pravidel tenisu.

1.3 Pořadatel vyhlašuje termín začátku a ukončení KC2021, zajišťuje zpracování podaných přihlášek do KC2021, rozlosování a informování všech přihlášených hráčů o okolnostech podstatných pro účast v KC2021.

1.4 Pořadatel zajišťuje pravidelné sestavování průběžného pořadí KC2021 a také sestavování aktuálního žebříčku všech účastníků podle zápisů z jednotlivých utkání. Pořadatel zajišťuje zveřejnění těchto výsledků na webových stránkách (https://ktk.estranky.cz) stejně tak zajišťuje sestavení a zveřejnění konečných výsledků a jejich slavnostní vyhlášení.

1.5 Pořadatel má právo jako jediný rozhodovat sporné záležitosti týkající se KC2021, jestliže v souladu s těmito pravidly nedojde mezi hráči, nebo mezi hráčem (hráči) a pořadatelem ke vzájemné dohodě.

1.6 Jestliže byla porušena tato Pravidla KC2021, má pořadatel právo s ohledem na závažnost jejich porušení bez náhrady vyloučit z KC2021 hráče (účastníka), který je porušil.

1.7 Pořadatel má právo rozhodnout o počtu účastníků KC2021.

1.8 Na účast v KC2021 nevzniká žádné osobě (hráči) právní nárok.

2. Přihláška a startovné

2.1 Do KC2021 se může přihlásit do dne začátku nového ročníku každý hráč, který v den zahájení KC2021 dosáhl 18 let a není a nebude v průběhu KC2021 registrovaným hráčem tenisového svazu, popřípadě registrovaným tenisovým hráčem mistrovských soutěží kdekoliv na světě.

2.2 Přihlášku podává hráč e-mailem nebo telefonicky u pořadatele do 26.3.2021. Podmínkou pro přijetí hráče do tenisové ligy je zaplacení startovného 400 Kč. V ceně startovného jsou zahrnuty ceny pro nejlepší hráče a náklady spojené s organizací závěrečného vyhlášení KC2021-občerstvení, jídlo. Startovné musí být uhrazeno do začátku KC2021.

2.3. Náklady za pronájem tenisového kurtu provedou hráči dle domluvy správci tenisového kurtu.

2.4 Hráč, který bude dlouhodobě zdravotně nezpůsobilý či pracovně nepřítomen, oznámí neprodleně tuto skutečnost pořadateli.

2.4 Zaplacené startovné se nevrací.

2.5 Pořadatel má právo rozhodnout o nepřijetí přihlášky (viz. bod 1.7 a 2.1) a to bez udání důvodu.

3. Hrací systém

3.1 KC2021 se skládá ze dvou skupin po 8 hráčích.

3.2 Počet hráčů pro aktuální ročník určuje pořadatel.

3.3 Pořadatel vyhlašuje termín začátku a ukončení aktuálního ročníku KC2021. Přesný termín bude s dostatečným předstihem zveřejněn na (https://ktk.estranky.cz), předpoklad duben – září.

3.4 Soutěž se hraje ve skupině/skupinách systémem „každý s každým“. O konečném pořadí celé ligy rozhodne pavouk. 1. ve skupině A s 8. ve skupině B atd. viz pavouk. Poražení semifinalisté hrají o třetí místo.

3.5 Všechny zápasy se hrají na tři sety do šesti. Za stavu 6:6 se ve všech setech hraje zkrácená hra (tie-break).

3.6. Základní část KC2021 začíná 1.5.2021 (dle počasí dříve) a končí 31.8.2021. Od 1.9.2021 se hraje play off, které končí zápasem o 3. a 1. místo o víkendu 9.10.2021.

4. Utkání

4.1 Den a čas uskutečnění utkání dohodnou oba soupeři po výzvě domácího hráče oba soupeři, na kterýkoli den během termínu, který byl pro jejich utkání v daném kole určen rozlosováním.

4.2 Domácím hráčem každého jednotlivého utkání je hráč uvedený v rozlosování na prvním místě.

4.3 Každý hráč zajistí na utkání 1 ks balení tenisových míčů značky TRETORN X. Dále se údržba a provoz kurtu řídí uvedených v Řádu víceúčelového hřiště.  

4.4 Po každém utkání musí být výsledek utkání oznámen pořadateli, aby byla zajištěna co nejrychlejší aktualizace výsledků. Oznámení výsledku provádí domácí hráč.

4.5 V případě přerušení již rozehraného tenisového utkání, mají hráči povinnost dohrát utkání nejpozději do 7 dnů. Pokračování nedohraného utkání začíná vždy na celé gamy za stavu v době, kdy bylo utkání přerušeno.

4.6. V případě, že hostující hráč třikrát odmítne termín utkání, stanoví ho po dohodě s oběma hráči pořadatel, případně bude zápas kontumován výsledkem 3:0.

4.7 Hráči mohou ve výjimečných případech odehrát svá utkání mimo stanovený rozpis. Počet odehraných kol musí odpovídat počtu zápasů odehraných jednotlivými hráči. Z každé takto neodehrané kolo bude hráči vyměřena pokuta ve výši 50 Kč. 

5. Počítání bodů a tabulka

5.1 Za každý vyhraný set si hráč připisuje 1 bod.

5.2 Při konečném sestavování tabulky je prvním rozhodujícím kritériem pro hodnocení počet získaných bodů, při jejich rovnosti záleží na vzájemném zápase, rozdíl vyhraných a prohraných setů a poté počet vyhraných gamů.

5.3 Po ukončení každého ročníku KC bude následovat slavnostní vyhlášení výsledků a ocenění prvních tří hráčů. Přesný termín slavnostního vyhlášení bude vždy včas zveřejněn pořadatelem.

6. Kontumace utkání

6.1 Pořadatel má jako jediný právo rozhodnout o kontumaci tenisového utkání.

6.2 Tenisové utkání může být kontumováno 3:0 (6:0, 6:0, 6:0), jestliže se jeden z hráčů bez předchozí omluvy nedostaví do 30 minut po domluveném začátku k tenisovému utkání, a to ve prospěch hráče, který se na utkání řádně dostavil.

6.3 Aby kontumace mohla být uznána podle bodu 6.1., musí hráč, který se na utkání dostavil, neprodleně informovat o vzniklé situaci pořadatele. To samo o sobě však ještě není zárukou kontumace.

6.4 O dalších případech, kdy může být utkání kontumováno, rozhoduje pořadatel. Zejména může být kontumováno v neprospěch domácího hráče, jestliže nebude oznámen výsledek utkání (viz. bod 4.4 nebo pokud hráč (hráči) bez řádné a pořadatelem uznané omluvy neodehrají utkání v termínu určeném rozlosováním (viz. bod 4.1).

7. Rozhodčí

7.1 Ve všech utkáních je rozhodčím každý hráč na své polovině kurtu. Soupeř může upozornit na jiný názor nebo na otisk míčku (pokud to lze), ale při neshodě mezi soupeři má konečné slovo hráč na své polovině kurtu.

7.2 Pokud se soupeři dohodnou, může být na jejich utkání přítomna třetí osoba jako rozhodčí. I tento rozhodčí má však pouze právo upozornit na svůj (jiný) názor. Pokud s názorem rozhodčího hráč(i) nesouhlasí, platí bod 7.1.

8. Závěrečná ujednání

8.1 Všichni hráči tenisové ligy si ve všech jejích utkáních a ve všech záležitostech souvisejících s KC počínají v duchu fair play.

8.2 Tato pravidla jsou platná pro všechny hráče (účastníky) KC vždy v aktuálním znění a jsou dostupná. Mohou být průběžně upravována. V případě jejich úpravy budou všichni hráči na tyto úpravy upozorněni pořadatelem.

8.3 Každý z hráčů přihlášením do KC2021 potvrzuje a čestně prohlašuje, že se seznámil s těmito pravidly, souhlasí s nimi, zavazuje se k jejich dodržování, KC2021 chce hrát dobrovolně, a pokud mu v tom nezabrání velmi závažné důvody, dokončí rozehraný ročník. Dále přihlášením do KC2021 hráč souhlasí se zveřejněním a umístěním svého jména, tel. čísla popř. emailu na (https://ktk.estranky.cz).

8.4 Všichni hráči přihlášení do KC2021 startují na vlastní nebezpečí a odpovědnost.

                                                                                                                          Aktualizace 06.04.2021